گرد ی و خمیدگی بدنه کانکس از ویژگیهای کانکس گرد میباشد, نداشتن گوشه و کنج در کانکسکلیه قسمت های داخل کیوسک را قابل استفاده میکند.

بیشترین کاربرد کانکس گرد ,نگهبانی ,حراست,بلیط فروشی,کانکس راهنمایی رانندگی بر سر چهارراهها  که به صورت گرد و بیشترین قسمت ها(حداقل نصف کانکس) پوشیده از شیشه یا

پنجره های بزرگ برای دید به همه ی نواحی می باشد .

شرکت استار کانکس با بکاربردن نماهای کامپوزیت الومنیوم جلوه زیبایی به کانکس بخشیده است در کانکس گرد میتوان سقف به صورت مخروطی و گرد باشد و یا سقف  صاف با لبه های

بیرون به صورت سایبان دار طراحی گردد.

قیمت کانکس گرد  در شرکت استار کانکس اینتر نشنال بر اساس ابعاد ومیزان شیشه خور بودن نوع درب درخواستی(الومنیوم،پی وی سی ،فاساد خور،و…) و حفاظ هایی که برای امنیت

شیشه ها تعبیه میشود محاسبه میگردد.