شرکت استار کانکس اینترنشنال با داشتن نیروهای متعهد برای ساخت کانکس در محل خریداران و مشتریان سعی نموده ساخت این محصول را راحتر و ارزانتر

ارائه دهد . ساخت کانکس در محل به چند دلیل بسیار مناسب برای افرادی است , که تحت شرایطی نسبت به خرید کانکس ساخت در محل اقدام نموده اند .

با ساخت کانکس در محل دیگر هزینه های حمل و نقل به  محل وجود ندارد و این موجب کاهش هزینه های خریداران گردد.

در هنگام ساخت کانکس در محل با توجه به شراط محیط مشتری بهتر میتواند تصمیم گیری نمایید , که به طور مثال درب یا پنجره کدارم قسمت قرار بگیرد.

ساخت در محل بسیار سریعغت از ساخت در کارخانه می باشد بنابرین هزینه تولید نیز کاهش می یابد .

با توجه به محل میتوان کجی و فرورفتگی ساختمان را نیز گرفت . بنابراین این کانکس با توجه به مطالب ذکر شده بهترین گزینه برای خریداران می باشد .