کانکس دوبلکس و یا همان کانکس دوطبقه برای مکانهایی که با کمبود جا مواجه هستند کاربرد دارد حتی برای این مناطق از کانکس تریبلکس میتوان

استفاده نمود.لبته کانکس دوبلکس تنها در این مناطق کاربرد ندارد . و در باغ ها و جاهای دیگر به عنوان کانکس ویلایی و کانکس مسکونی نیز استفاده میشود.

در کانکس دو طبقه مهمترین موضوعی وجود دارد , پله های این محصول می باشد . پلها یا در داخل و یا در بیرون کانکس  با اشکال مختلف نسب

می گردد. مانند مارپیچی , گرد و یا تراس دار, که استار کانکس برای جلوه بیشتر  از آنها استفاده می نماید .برای راحتی و استفاده کانکس دوطبقه به محض

ارسال و استقرار آن در محل از کانکس دوطبقه ای که راپله به آن متصل است میشود استفاده نمود