قیمت کانکس 12 متری

قیمت کانکس 

قیمت کانکس که از نوع استاندارد می باشد در شرکت استار کانکس اینتر نشنال بیشتر برحسب ابعاد کانکس محاسبه می گردد

کانکس استاندارد تولید شده استار کانکس عرض مشخص و ثابتی دارد و در دو نوع عرض استاندارد 2/40m و عرض ترافیکی 3m

است. البته طول کانکس متغییر بوده و از 2متر طول شروع شده و تا 12 متر طول ادامه پیدا می کند .

قیمت کانکس :

قیمت کانکس 2 متری , این کانکس به صورت 2/40×2 ساخته می شود و قیمت آن به صورت عددی می باشد و متری محاسبه نمی شود

قیمت کانکس 3 متری , این محصول 2×3  بوده و شروع قیمتی از 2/500/000 با توجه به نوع متریال بکار برده محاسبه می گردد.

کانکس نگهانی

قیمت کانکس 4 متری که به صورت نگهبانی و یا دفتری ساخته می شود برحسب متریال آن متفاوت می باشد

قیمت کانکس 6 متری , این کانکس از بیشترین محصولات مورد استفاده خریداران می باشد و همیشه به صورت آماده مورد استفاده قرار می گیرد .

کانکس 6 متری

قیمت کانکس 8 متری که در دو عرض 2/40m و 3m  تولید می گردد. که برحسب متر مربع محاسبه شده و قیمت آن متری 250/000 به بالا می باشد

قیمت کانکس 10 متری از متر مربعی 250/000 به بالا بوده و قابلیت ساخت در دو عرض 3 و 2/40 را دارا می باشد

قیمت کانکس 12 متری که در سه نوع کانکس 12 متری سالنی , سرویس دار و اتاق دار ساخته می شود و شروع قیمت آن از متر مربعی 300 با

امکانات به بالا می باشد

کانکس