ساخت کانکس 

استار کانکس  ساخت کانکس را به صورت صنعتی با دستگاه های گوناگون صنعتی و ویژه (مختص) همین رشته صنعت به روش انبوه آغاز نموده است :

ساخت کانکس به روش صنعتی  :

شرکت استار کانکس اینترنشنال در این روش با بهره گیری از دستگاه های ویژه (اختصاصی) همچون گونه های غلتک نوردی با طول و عرض های گوناگون برای

قوطی (پروفیل های) ویژه (اختصاصی) این شرکت و همچنینی نمای های گوناگون در درون و بیرون و سقف کانکس در کانکس استار مورد استفاده قرار می

گیرد.استار کانکس اسنتر نشنال با طراحی به روش صنعتی برای هر نوع نیاز و کاربری آماده ارائه محصول های گوناگون و با دوام خود به خریداران درخواست کنندگان می باشد.